Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwia pracownikom dalsze kształcenie, rozwój naukowy  i zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Na wszystkich wydziałach można otworzyć przewód doktorski, a na siedmiu wszcząć postępowania habilitacyjne. Wsparciem dla naukowców są stypendia, a także realizowane przez nich projekty badawcze. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki rokrocznie przyznawane są nagrody JM Rektora. Kadra naukowa uniwersytetu ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i wzbogacania prowadzonych badań poprzez staże naukowe.

 

Istotny wpływ na rozwój kadry naukowej ma realizowana od lat współpraca krajowa i zagraniczna. Odbywa się ona poprzez udział w konferencjach, seminariach, targach, wystawach, wspólne prowadzenie badań czy odbywanie staży naukowo-badawczych. Rokrocznie odbywa się blisko 500 takich działań w ramach współpracy z zagranicą.

 

 

Szczegółowe informacje na temat ścieżek rozwoju kadry naukowej oraz uregulowanie prawne

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowym oraz dyscyplin artystycznych
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie
 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) (Tekst jednolity)
 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

 

Przydatne linki:

Dokumenty w postępowaniach awansowych
 

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki
 

Tłumaczenie klasyfikacji dziedzin i dyscyplin na język angielski
 

Rada Doskonałości Naukowej 
 

Postępowania habilitacyjne
 

Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego
 

Postępowania profesorskie 

 

 

 

 

WYDZIAŁY