Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współpraca z zagranicą | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca z zagranicą

 

Współpraca naukowa Uniwersytetu z zagranicą realizowana jest na wielu różnych płaszczyznach i w zróżnicowanej formie. W ostatnim czasie odbywa się głowie poprzez:

  • projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych, w tym programów Komisji Europejskiej;
  • współpraca nieformalna jednostek UP w Poznaniu z jednym lub kilkoma partnerami skoncentrowana na opracowaniu wybranej problematyki badawczej;
  • współpraca dwustronna inicjowana, koordynowana i częściowo finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • współpraca z innymi ośrodkami wynikająca z umów podpisanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Pracownicy wykazują dużą aktywność w wyjazdach zagranicznych, których głównym celem są przede wszystkim: udział w konferencjach, sympozjach, staże naukowe i badawcze, współpraca badawcza, a także udział w targach, wystawach, szkoleniach. Rocznie w takich wyjazdach uczestniczy około 500 pracowników ze wszystkich wydziałów. Wśród najważniejszych destynacji znajdują się Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, Czechy, Francja, Chiny, Hiszpania i wiele innych.

Znacznym zainteresowaniem pracowników cieszą się projekty z Programu Ramowego HORYZONT 2020, a w szczególności:

  • projekty badawcze i innowacyjne (Research and Innovation Action, RIA) mające na celu powstanie nowej wiedzy, badanie możliwości wprowadzenia nowych technologii, usług, produktów lub ich udoskonalenia,
  • indywidualne granty badawczo – szkoleniowe (Marie Skłodowska – Curie Individual Fellowships, IF), mające na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym  w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie  w przedsiębiorstwach)  w Europie i/lub poza jej granicami
  • akcje koordynujące i wspierające (Coordination and Support Action, CSA), które promują współpracę i koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej na poziomie krajowym poprzez definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami

 

W 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji grant na realizację Programu Erasmus+ tj. na: wymianę studentów  i nauczycieli akademickich, wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz na praktyki studenckie, a także na wspieranie organizacji mobilności

Nowością, zwiększającą możliwości finansowania tylko wyjazdów studentów, jest dodatkowa kwota przyznana Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Fundusze z PO WER przeznaczone są na pokrycie dodatkowych kosztów wyjeżdżających studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Od kilku lat wzrasta atrakcyjność UP w Poznaniu dla zagranicznych studentów. Rośnie liczba studentów zagranicznych uczelni partnerskich (najwięcej z Turcji i Portugalii), którzy chcą zrealizować w naszej Uczelni, nie tylko część studiów w ramach programu, ale także odbyć praktyki np. w laboratoriach.

W ostatnim roku w ramach mobilności studentów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odwiedziło 65 studentów z zagranicy. Na studia wyjechało 64 studentów. Popularne są także wyjazdy pracowników, gdzie rocznie ponad 20 z nich korzysta z tej formy wymiany.

W ramach projektu Akademicki Poznań w naszej uczelni goszczą także wybitni naukowcy i wykładowcy z różnych krajów. Wykłady zaproszonych gości cieszą się dużą popularnością wśród studentów i osób z zewnątrz.

UPP obecnie posiada 32 umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej podpisane z różnymi krajami.

 

WYDZIAŁY