Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WEDŁUG WYDZIAŁÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WEDŁUG WYDZIAŁÓW

W uniwersytecie funkcjonuje 6 wydziałów, w strukturach których znajdują się katedry, zakłady, pracownie, instytuty prowadzące szeroką działalność badawczą. Każda z jednostek prowadzi zróżnicowane badania, których wyniki upowszechniane są poprzez m.in. publikacje naukowe, popularno-naukowe, ekspertyzy, opracowania, prace dyplomowe, raporty, doniesienia. Ważnym elementem podkreślającym specyfikę badań poszczególnych jednostek jest także organizowanie tematycznych konferencji, sympozjów, seminariów czy kongresów.

 

Szczegółowe informacje na temat badań prowadzonych przez poszczególne jednostki znajdują się na ich stronach internetowych.

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA , OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII

 • Doskonalenie technologii zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe i środowiska, surowce dla przetwórstwa i biomasę energetyczną.
 • Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych.
 • Opracowanie strategii ograniczającej presję pierwiastków biogennych i śladowych na środowisko.
 • Tworzenie nowej zmienności genetycznej roślin uprawnych oraz jej analiza i ocena przy pomocy metod genetycznych, biotechnologicznych i hodowlanych.
 • Ocena stanu gleb uprawnych i antropogenicznie zmienionych w agroekosystemach Wielkopolski oraz sposoby poprawy ich żyzności.
 • Wielofunkcyjność użytków zielonych i zbiorowisk trawiastych w rolnictwie, ochronie środowiska i krajobrazie przyrodniczym.
 • Teoria i zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych.
 • Wpływ czynników środowiska na stan mikrobiologiczny wybranych ekosystemów.
 • Metody badań i środki inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno-spożywczym.

 

 • Opracowanie i doskonalenie metod produkcji warzyw i grzybów o walorach prozdrowotnych z uwzględnieniem postępu biologicznego i ochrony środowiska.
 • Rozmnażanie, uprawa i wykorzystanie roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami i w gruncie.
 • Doskonalenie przyjaznych środowisku metod nawożenia gleb i podłoży oraz odżywiania roślin ogrodniczych
 • Epidemiologia chorób roślin i grzybów uprawnych oraz biologii i diagnostyki patogenów.
 • Fizjologia reagowania roślin na czynniki stresowe i niekorzystne warunki środowiska.
 • Kształtowanie krajobrazu i terenów zieleni miejskiej.
 • Waloryzacja i ocena wartości przyrodniczej naturalnych i przekształconych ekosystemów Polski na tle Europy
 • Biologia, systematyka i zmienność wybranych taksonów roślin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych, ekologii glonów planktonowych oraz oceny bioróżnorodności ekosystemów lądowych i wodnych na poziomie florystycznym i fitocenotyczno-krajobrazowym.

Więcej na stronie internetowej WYDZIAŁU

 

WYDZIAŁ LEŚNY I TECHNOLOGII DREWNA

 • Badania nad biologiczną, techniczną i ekonomiczną rekonstrukcją gospodarstwa leśnego.
 • Kształtowanie, ochrona i racjonalne użytkowanie gospodarczych i infrastrukturalnych wartości lasu
 • Analiza ekonomiczna działalności leśnych jednostek gospodarczych.
 • Zagadnienia związane z oddziaływaniem człowieka na florę i szatę roślinną na terenach zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo.
 • Taksonomia, faunistyka i biologia owadów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem ich ekologii.
 • Kompleksowy monitoring powierzchni leśnych pod względem chorób grzybowych.
 • Taksonomia, faunistyka i biologia owadów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem ich ekologii.
 • Monitoring biogeochemiczny środowiska leśnego będącego pod wpływem obiektów infrastruktury technicznej.
 • Badania nad biologiczną, techniczną i ekonomiczną rekonstrukcją gospodarstwa leśnego.
 • Ocena stanu, możliwości i warunków wykorzystania drewna do celów energetycznych.

 

 • Badanie fizyko-chemicznych właściwości materiałów lignocelulozowych.
 • Termiczny rozkład drewna oraz otrzymywanie węgli aktywnych.
 • Oznaczenia zawartości trichotecenow oraz ergosterolu w zbożach, w produktach przerobu zbóż, w produktach śniadaniowych oraz  w pyłach pochodzących ze środowiska rolno-spożywczego, w czasie procesów technologicznych przemiału zbóż drobnoziarnistych.
 • Mechanika połączeń i konstrukcji mebli.
 • Inżynieria i akustyka w projektowaniu mebli.
 • Badania trwałości, żywotności oraz efektów obróbki w ujęciu geometrii ostrza, parametrów obróbki oraz nowych materiałów stosowanych w konstrukcjach części roboczych narzędzi.
 • Obróbka drewna skrawaniem oraz jej wymiarowa dokładność.
 • Struktura geometryczna powierzchni drewna i materiałów.
 • Jakość obróbki cięciem drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Więcej informacji na stronie internetowej WYDZIAŁU 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

 • Nowoczesne techniki i technologie hodowli i chowu zwierząt.
 • Technologia produkcji i konserwacji pasz.
 • Biologia, hodowla i reintrodukcja ginących i zagrożonych gatunków zwierząt.
 • Biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt.
 • Diagnostyka molekularna i cytogenetyczna ze szczególnym uwzględnieniem chorób genetycznych zwierząt.
 • Genetyka populacyjna.
 • Kontrola pochodzenia zwierząt.
 • Endokrynologia i neuroendokrynologia molekularna i komórkowa.
 • Wpływ czynników egzogennych i endogennych na metabolizm organizmów zwierzęcych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej WYDZIAŁU

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

 • Kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki.
 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze technologii i analizy żywności, żywienia człowieka, dietetyki i towaroznawstwa, a także w zakresie szeroko pojętych nauk o żywności, np. biotechnologii.
 • Upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i technicznego.
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z przemysłem w obszarze badań naukowych i prac aplikacyjnych.
 • Technologiczne uwarunkowania produkcji wędlin surowych, parzonych i podrobowych;
 • Modelowanie wydajności i jakości wyrobów gotowych tj. barwy i smakowitości przy użyciu wybranych substancji dodatkowych;
 • Optymalizacja procesu pasteryzacji i sterylizacji konserw mięsnych;
 • Doskonalenie metod oceny reologicznych właściwości surowców i przetworów;
 • Zastosowanie procesów membranowych do poprawy jakości mikrobiologicznej mleka i separowaniu jego składników.
 • Studia nad oceną jakościową i wykorzystaniem mleka klaczy w technologii produkcji innowacyjnych produktów mlecznych.
 • Ocena bilansu energetycznego ludzi o różnej aktywności fizycznej i ich zwyczajów żywieniowych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej WYDZIAŁU

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

 • Ocena parametrów wytrzymałościowych i fizycznych gruntów w celu posadowień budowli.
 • Statyka przestrzennych konstrukcji hydrotechnicznych.
 • Metody komputerowych w inżynierii wodnej.
 • Badania wiejskich ujęć i stacji wodociągowych, niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków.
 • Badania morfologii rzek i prognozowania procesów rzecznych.
 • Potrzeby i sposoby melioracji z uwzględnieniem zabiegów agromelioracyjnych.
 • Zastosowanie technik GIS w badaniach środowiskowych i planowaniu przestrzennym.
 • Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb różnych stref glebowo-klimatycznych w aspekcie ich gospodarki wodnej, geochemii krajobrazu.
 • Ochrona środowiska i kierunki ekologizacji rolnictwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rozwój metod bioindykacyjnych do oceny zanieczyszczeń wody i powietrza.
 • Przepływ energii i obieg materii (gazy szklarniowe) w różnych typach ekosystemów lądowych.
 • Wpływ zmian klimatu na ekosystemy lądowe.

 

Więcej informacji na stronie internetowej WYDZIAŁU

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • Kierunki i efektywność zmian strukturalnych w rolnictwie (ogrodnictwie) i gospodarce żywnościowej.
 • Typologia i delimitacja sektora rolno-żywnościowego oraz terenów wiejskich i budowa strategii rozwoju regionalnego.
 • Statystyczne i ekonometryczne metody w analizach typologicznych gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich.
 • Aktywność ekonomiczna ludności i rynek pracy.
 • Liberalizm i protekcjonizm w handlu międzynarodowym warunkach globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego.
 • Zwyczaje żywieniowe konsumentów i ekonomiki konsumpcji.
 • Marketing produktów rolno-żywnościowych.
 • Badanie rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie jakością, logistyka w agrobiznesie, rynek nieruchomości.
 • Czynniki determinujące poziom życia na obszarach wiejskich.
 • Infrastruktura gospodarcza i społecznych obszarów wiejskich.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłu drzewnego.
 • Rola państwa i udział obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami.

 

Więcej informacji na stronie internetowej WYDZIAŁU

WYDZIAŁY