Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Innowacji I Transferu Technologii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Centrum Innowacji I Transferu Technologii

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 52,
60-627 Poznań,
tel. +48-61-846- 6263,

e-mail: ciitt@up.poznan.pl

www: www.ciitt.up.poznan.pl

PRACOWNICY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

Dyrektor

mgr Jacek Wawrzynowicz
tel. +48-61-846-6269
email: ciitt@up.poznan.pl

 

Zastępca Dyrektora

dr Izabela Pietrzak
tel. +48-61-846-6264
email: ipa@up.poznan.pl

 

Manager Inkubacji
mgr Justyna Cięgotura
kom. +48 606 909 026

email: justyna.ciegotura@up.poznan.pl

 

Broker innowacji

mgr inż. Mariusz Lesiecki
tel. +48-61-846-6266
email: inin@up.poznan.pl

 

Starszy referent

Karolina Błoch
tel. +48-61 846-6270
email: karolina.bloch@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista ds. komercjalizacji

mgr Piotr Sajna
tel. +48-61-846-6265
email: sajna@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Domasłowska-Zając
tel. +48-61-846-6263
email: annado@up.poznan.pl

 anna.domaslowska@up.poznan.pl

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski
tel. +48-61-846-6264

kom. +48 508 208 311
email: fijalkowski@fijalkowska.eu

ZADANIA DZIAŁU

Do zadań Centrum Innowacji i Transferu Technologii należy m.in.:

  • prowadzenie działań zmierzających do wykorzystania potencjału intelektualnego i badawczego Uczelni,
  • wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników Uczelni i studentów będących przedsiębiorcami,
  • sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki,
  • realizacja zadań zleconych przez Władze oraz jednostki organizacyjne Uczelni; także świadczenie usług dla osób i podmiotów zewnętrznych w tym: innych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, administracji lokalnej i regionalnej oraz instytucji publicznych, jak również na rzecz innych zainteresowanych osób fizycznych bądź prawnych,
  • współpraca z różnymi podmiotami w dziedzinach mających związek z upowszechnianiem i rozwijaniem działań proinnowacyjnych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości akademickiej oraz transferem technologii,
  • współpraca z różnymi podmiotami, w szczególności na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego,
  • promocja działań proinnowacyjnych, badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości akademickiej i transfer technologii,
  • działalność usługowa i promocyjna w zakresie rozpowszechniania i popularyzacji problematyki praw własności intelektualnej, transferu technologii, badań i rozwoju, komercjalizacji wiedzy o przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności,
  • wspieranie idei przedsiębiorczości akademickiej oraz udzielanie wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom Uczelni,
  • poszukiwanie opracowań naukowych, technologii, innowacji i patentów w szczególności dla Uczelni, które mogłyby stać się przedmiotem transferu oraz komercjalizacji.

 

WYDZIAŁY