Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LegumeLegacy - pierwszy tego typu projekt w UPP w ramach Horizon Europe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LegumeLegacy - pierwszy tego typu projekt w UPP w ramach Horizon Europe

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rozpoczyna się realizacja projektu LegumeLegacy - Optimising multiple benefits of grass, legume and herb mixtures in crop rotations: modelling mechanisms and legacy effects, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa, Marie Skłodowska-Curie Actions – Doctoral Networks (HORIZON-MSCA-2021-DN). Projekt będzie realizowany na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Kierownikiem projektu z ramienia UPP jest prof. dr hab. Piotr Goliński.

 

 

Jednym z typów projektów Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) są sieci doktorskie (DN), wspierające doktorantów oraz kształcące twórczych i innowacyjnych  pracowników nauki, zdolnych do podejmowania wyzwań naukowych oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi przynoszące korzyści ekonomiczne i społeczne. Projekt LegumeLegacy realizuje konsorcjum złożone z uniwersytetów, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw z sektora rolnictwa. W skład konsorcjum wchodzi 15 podmiotów z pięciu krajów UE oraz trzech państw stowarzyszonych z UE (Dania, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania). Liderem projektu jest Trinity College Dublin. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z siedmiu beneficjentów projektu, którego budżet wynosi 2,225 mln Euro, z czego dla UPP przewidziano 226 512 Euro. Pozostałych ośmiu partnerów, w tym DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni, realizuje projekt bez wsparcia finansowego UE.

W projekcie LegumeLegacy planuje się przeprowadzenie badań, dostosowujących istniejące systemy produkcji roślinnej, powiązane z chowem przeżuwaczy, do priorytetów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, których celem będzie przede wszystkim zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie nakładów na nawożenie i redukcja wymywania biogenów do środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu zasobów węgla, różnorodności biologicznej i stabilności plonów. Strategia projektu LegumeLegacy zakłada prowadzenie badań przez grupę 11 doktorantów na uczelniach partnerskich w ramach wspólnego eksperymentu przewidzianego dla różnych stanowisk badawczych, którzy jednocześnie będą mieli własne, odrębne i uzupełniające się szczegółowe cele badawcze. W celu opracowania modelowego systemu płodozmianu w doświadczeniu wspólnym zostaną założone przemienne użytki zielone o zróżnicowanym składzie gatunkowym runi (trawy pastewne, rośliny motylkowate drobnonasienne i zioła), które przez określony czas będą wykorzystywane do produkcji paszy, a następnie w płodozmianie będzie uprawiana jako roślina następcza pszenica ozima. Wpływ różnorodności składu botanicznego runi użytków zielonych na wydajność płodozmianu zostanie oceniony poprzez wielkość plonu, jego jakość i efektywność środowiskową.

Projekt LegumeLegacy przyczyni się do wykształcenia 11 doktorów, jako nowego pokolenia przyszłych liderów, którzy będą opracowywać i wdrażać interdyscyplinarne, oparte na bazach danych zrównoważone praktyki w sektorze rolnictwa. Dzięki programowi szkoleniowemu, który obejmuje narzędzia i metody statystyczne, specjalistyczne umiejętności badawcze, odpowiednio ukierunkowane umiejętności uniwersalne oraz współpracę naukową w ramach międzynarodowej sieci doktorskiej, ta grupa przyszłych liderów zostanie wyposażona w profesjonalne umiejętności zawodowe, jako nowa generacja naukowców w środowisku akademickim lub otoczeniu społeczno-gospodarczym.

 

 

WYDZIAŁY