Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opłata rekrutacjna i za wydanie legitymacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opłata rekrutacjna i za wydanie legitymacji

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 złotych.

 

Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej. 

 

Opłatę należy wnieść najpóźniej do ostatniego dnia zakończenia rejestracji (każdy etap), zgodnie z terminarzem rektutacji. Zaleca się uiszczenie opłaty minimum trzy dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji, ze względu na proces księgowania w uczelni.

 

Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku:

1) nieuruchomienia kierunku studiów;
2) omyłkowego wniesienia więcej niż jednej opłaty na ten sam kierunek i formę studiów;
3) negatywnego wyniku egzaminu maturalnego;
4) wniesienia opłaty po terminie.

 

Zwrot opłaty następuje na WNIOSEK, którego wzór jest dostępny w załączonym linku.

 

Z opłaty rekrutacyjnej mogą być zwolnieni: pełne sieroty oraz wychowankowie domów dziecka.
 

Decyzję w sprawie, o której mowa podejmuje Prorektor ds. Studiów na podstawie udokumentowanego wniosku kandydata.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:
 

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

 

 

OPŁATA ZA WYDANIE LEGITYMACJI 
 

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pobiera opłatę w wysokości 22 zł. 

Opłata za legitamację zostanie naliczona po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia".

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:
 

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.