Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Warunki i tryb rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji

 

 

 

ROK AKADEMICKI 2024/2025

 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
   
 • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
  • wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80%  punktów,
  • wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.
    
 • Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.
   
 • Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 22 września 2024 roku.
   
 • Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
   
 • Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.
   
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
   
 • ​Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Rektora.
   
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane na rekrutacyjnym koncie kandydata.
   
 • Studia niestacjonarne są odpłatne.
   
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 zawarte są w:

 

Uchwale nr 162/2023 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025

 

 

Rekrutacja na kierunki studiów 2024-2025

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 będzie prowadzona na następujące kierunki studiów: 

kierunek studiów

stacjonarne

niestacjonarne

tytuł zawodowy

architektura krajobrazu

7

8

inżynier

biologia stosowana

6

licencjat

biotechnologia

7

inżynier

dietetyka

6

6

licencjat

ekoenergetyka

7

8

inżynier

ekonomia

6

6

licencjat

finanse i rachunkowość

6

6

licencjat

inżynieria hydrotechniczna NOWOŚĆ

7

inżynier

gospodarka przestrzenna

7

8

inżynier

informatyka i inżynieria danych  NOWOŚĆ

7

8

inżynier

inżynieria ochrony klimatu NOWOŚĆ!

7

inżynier

inżynieria rolnicza

7

8

inżynier

inżynieria środowiska

7

8

inżynier

jakość i bezpieczeństwo żywności

7

inżynier

leśnictwo

7

8

inżynier

ochrona środowiska

7

inżynier

ogrodnictwo

7

8

inżynier

projektowanie mebli

7

inżynier

rolnictwo

7

8

inżynier

technologia drewna

7

8

inżynier

technologia żywności i żywienie człowieka

7

7

inżynier

weterynaria – jednolite studia magisterskie

11

lekarz weterynarii

zootechnika

7

8

inżynier

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

kierunek studiów

przedmioty kierunkowe

architektura krajobrazu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

biologia stosowana

biologia albo chemia, albo matematyka

biotechnologia

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

dietetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

ekoenergetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

ekonomia

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

finanse i rachunkowość

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

inżynieria hydrotechniczna

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka.

gospodarka przestrzenna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

informatyka i inżynieria danych

 fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria ochrony klimatu

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo informatyka albo geografia albo matematyka

inżynieria rolnicza

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria środowiska

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

leśnictwo

biologia albo matematyka

ochrona środowiska

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

ogrodnictwo

biologia albo chemia, albo matematyka

projektowanie mebli

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

rolnictwo

biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

technologia drewna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

technologia żywności i żywienie człowieka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

weterynaria – jednolite studia magisterskie

biologia i chemia

zootechnika

biologia albo chemia albo matematyka

 

Badania lekarskie dla kandydatów przyjętych na studia dotyczą kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów

ZASADY REJESTRACJI do lekarza medycyny pracy:

 

        REJESTRACJA ONLINE - obowiązuje w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy POZNAŃ:

        sposób umawiania się w formie online na stronie internetowej www.wcmp.pl

        w zakładce:  E-USŁUGI,  E-REJESTRACJA, typ wizyty - BADANIA KANDYDATÓW NA STUDIA.

        

REJESTRACJA TELEFONICZNA - obowiązuje w Ośrodku w Kaliszu i w Pile: codziennie od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

 w Ośrodku w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20, tel. 627 673 377

   w godzinach: 7.30-14.00,

 w Ośrodku w Pile, Al. Wojska Polskiego 49 A, tel.  672 125 521

    w godzinach: 7.30-14.00.

 

Kandydaci na studia w dniu wizyty do lekarza medycyny pracy proszeni są o zgłoszenie się osobiście do recepcji ze skierowaniem z Uczelni i dowodem osobistym oraz z ewentualną dokumentacją medyczną, wynikami badań, posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Przed rezerwacją wizyty należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usług medycznych Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy.

Przy rejestracji telefonicznej i online termin i godzina wizyty będą potwierdzane SMS-em lub e-mailem.

Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej - www.wcmp.pl