Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Rozwoju Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Rozwoju Uczelni

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wolska Polskiego 28 pok. 307
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7013, +48-61-848-7015
tel./fax +48-61-848-7106

Dział Rozwoju jest jednostką podlegającą Prorektorowi
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego,
funkcję tą pełni Prof. dr hab. Roman Gornowicz 

Pracownicy

Kierownik
mgr Barbara Łuczak-Niewiedział
tel./fax +48-61- 848 7988
e-mail: rozwoj@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
inż. Małgorzata Mackiewicz-Przepióra
tel. +48-61- 848 7106, 848 7015
e-mail: mmp@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr Magdalena Szajstek
tel. +48-61-848 7015
e-mail: makom@up.poznan.pl

 

Nagrody i stypendia krajowe

NAGRODY

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe naukowo-techniczne lub artystyczne. Informacja na stronie

http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/67/595/Nagrody_Prezesa_Rady_Ministrow_za_dzialalnosc_naukowa_naukowotechniczna_lub_arty.html

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia. Wnioskodawcą jest Uczelnia lub Wydział. Wniosek składa się do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
Przepisy>>>

Nagrody naukowe Fundacji Pro Scientia et Vita członków Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk - coroczne  indywidualne nagrody za osiągnięcia naukowe i wyróżniającą aktywną i twórczą  działalność w dziedzinie nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i o żywności, przyznawane młodym pracownikom naukowym, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Informacja na stronie www.pan.pl (patrz -> Wydział V -> Fundacja Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN).
Do nagrody przedkłada się prace badawcze opublikowane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania nagrody. Z wnioskami mogą występować m.in. tytularni profesorowie szkół wyższych. Termin składania wniosków do Zarządu Fundacji upływa 28 lutego.
regulamin i wzór wniosku >>>

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo techniczne

- przyznawana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin składania wniosków o przyznanie nagród upływa

15 grudnia

. Wniosek zgłasza Rada Wydziału.

 

Przepisy:

Formularz do wniosku o nagrodę ministra

Medal im. Michała Oczapowskiego - przyznawany przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład do rozwoju nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Informacja na stronie www.pan.pl (patrz -> Wydział V -> Aktualności Wydziału). Wnioski mogą składać m.in. Rady Wydziałów z obszaru działania Wydziału V PAN posiadające pełne uprawnienia akademickie, w uzgodnieniu z Rektorem Uczelni.
regulamin i wzór wniosku >>>

Nagroda w Konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narządzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i  STATISTICA Data Miner - konkurs odbywa sie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia każdego roku. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów.       

regulamin konkursu>>>  

  

STYPENDIA

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców - przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek może złożyć (w 2 egz. w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW do dnia 31 marca danego roku) osoba, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona w jednostce naukowej, posiadająca wybitne osiągnięcia naukowe. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce naukowej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przepisy:

Formularz wniosku o stypendium ministra

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, przyznawane wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Konkurs organizowany corocznie przez Urząd Miasta Poznania. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 30 kwietnia danego roku. Wnioski które uzyskały poparcie Dziekana należy składać z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Rozwoju Uczelni.
Informacja na stronie Urzędu Miasta Poznania (Wydział Kultury i Sztuki): http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/sprawy.html
Wzór wniosku >>>

Stypendia L'Oréal   Polska  -UNESCO dla   Kobiet   i   Nauki, przyznawane kobietom- naukowcom finalizującym prace  promocyjne w dziedzinach biologiczno-medycznych. Szczegółowe informacje na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl   Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 lipca danego roku. Wniosek (bez załączników) powinien być przesłany także w wersji elektronicznej. Zgłoszenie powinno być zaakceptowane (podpisane) przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Dział Rozwoju Uczelni oczekuje na dokumentacje wniosków z dwutygodniowym wyprzedzeniem, w połowie lipca.
wzory wniosków >>>

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Program START
Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych). Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich dorobek naukowy udokumentowany publikacjamiw uznanych czasopismach naukowych oraz przedstawione plany badawcze.
Uzyskane rezultaty badań mogą być podstawą przedłużenia stypendium na następny rok.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 31 października danego roku.
Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Roman Gornowicz.
Dokumentacje wniosków składana w Dziale Rozwoju Uczelni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
wejście na stronę FNP >>>

Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo – Program POMOST
Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia:
1)  Grant powrotowy – adresowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko do lat 4  (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej nastąpił nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania wniosku. 
2) Wsparcie dla kobiet realizujących projekty naukowe w czasie ciąży w przypadku pracy naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży.
Adresatkami są kobiety, które posiadają co najmniej tytuł magistra biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych instytucji zatrudniającej (np. grantach promotorskich, projektach innych pracowników naukowych, własnych projektach badawczych etc.) oraz pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Nabór wniosków w III edycji programu trwa w FNP do dnia 15 marca br.
Szczegóły na stonie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej >>>

Rozwój kadry naukowej

Ocena okresowa nauczycieli akademickich

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.85 z póŹn. zm.)  -  § 128
   
 2. Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (tekst jednolity) - § 64
   
 3. Zarządzenie nr 184/2019 Rektora UPP z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczyciela akademickiego oraz podstawowych kryteriów dokonywania tej oceny

 

UCZELNIANA KOMISJA OCENIAJĄCA

 

Uchwała nr 16/2020 Senatu UPP z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 

OBOWIĄZUJĄCE WZORY ARKUSZA OCENY

 

I. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego: uchwała, formularz, zasady oceny – mający zastosowanie przy ocenie obejmującej okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2014 roku  i później

 

 1. Uchwała Senatu nr 126/2013 z 18 grudnia 2013 r. z załącznikiem (.pdf)
 1. Arkusz okresowej oceny (.doc) FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA
 1. Zasady oceny - załącznik do arkusza oceny (.pdf)

 

 

II. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego: zarządzenie, formularz, zasady oceny – mający zastosowanie przy ocenie obejmującej okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i później

 

 1. Zarządzenie nr 185/2019 Rektora UPP z 19 grudnia 2019 r. (.pdf)

  Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 185/2019 (.pdf)

 1. Arkusz okresowej oceny (.doc) FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA

   

 2. Kryteria dokonywania oceny okresowej nauczyciela akademickiego (.pdf) - załącznik do Zarzadzenia nr 2/2021 Rektora UPP z dnia 4 stycznia 2021 r.

  Zarządzenie nr 2/2021 Rektora UPP z 4 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie nr 185/2019 Rektora UPP z 19 grudnia 2019 r. (.pdf)

 

 

 

 

 

Synaba

Pobierz program do wypełniania kart Synaba - dotyczy osób, które uzyskały stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora

Linki

WYDZIAŁY