Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ON-LINE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ON-LINE

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dotychczasowym trybie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 20 marca 2020 r. powołał Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pierwsze efekty prac Zespołu już widać. Frekwencja na wykładach on-line jest często wyższa niż w sali wykładowej. W okresie zawieszenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów umożliwia się nauczycielom akademickim prowadzenie tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czytamy w Zarządzeniu Rektora UPP 34/2020. Podjęto zatem działania zmierzające do wprowadzenia zdalnego nauczania w praktyce. Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w UPP dokonał wyboru narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego i podjął działania mające na celu umożliwienie dostępu do nich dla pracowników oraz studentów.

 

Do wykorzystanie zaproponowano: MS Teams – Moduł Office 365, GoogleEdu, platformy wideokonferencyjne oraz wprowadzanie rozbudowanych materiałów dydaktycznych poprzez Wirtualny Dziekanat. Zaletą wszystkich zaproponowanych systemów jest to, że są bezpłatne w wersji podstawowej i możliwe jest ich natychmiastowe udostępnienia dla wszystkich pracowników i studentów UPP. „Wybrane narzędzia e-learningowe należą do łatwych w użyciu, są wypróbowane na naszej Uczelni i wielu pracowników ma doświadczenie w ich obsłudze”. – Mówi mgr inż. Piotr Oleszak, Przewodniczy Zespołu – „Ale zdajemy sobie sprawę, że niektórzy pracownicy i studenci mogą jednak potrzebować dodatkowego wsparcia. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy doświadczonych użytkowników zaproponowanych narzędzi, aby wspierali swoją wiedzą i pomagali na bieżąco rozwiązywać problemy użytkowników, którzy takiej pomocy będą potrzebować”. Pierwsze efekty prac zespołu już widać. „Wiele zajęć realizowanych jest zgodnie z planem. – Mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – „A co najważniejsze z niemal 100% frekwencją. W wykładach on-line uczestniczy więcej studentów niż podczas zajęć w saliwykładowej”. Co zgodnie potwierdzają dydaktycy. „Na mój wykład o przedsiębiorczości, organizowany przy użyciu Zoom Video Communications, w ramach przedmiotu Tworzenie i prowadzenie małej firmy, dla studentów III roku kierunku Ekonomia zalogowało się 100 osób”. – Mówi dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP – „Na wykład prowadzony w sali rzadko kiedy mogłam liczyć na taką frekwencję. Również na seminariach magisterskich i licencjackich organizowanych w mojej katedrze mogliśmy liczyć na 100% frekwencję. Studenci prezentowali fragmenty swoich prac, z kolei promotorzy i prowadzący seminaria udzielali wskazówek. Wyznaczyliśmy terminy konsultacji i dalszych spotkań zgodnie z kalendarzem zajęć. Na moim Wydziale, Wydziale Ekonomiczno-Społecznym poprzez instrukcje i informacje zapewniono skuteczne funkcjonowanie Wydziału, Katedr i zdalnego nauczania. Odbywają się zebrania dziekańskie, z kierownikami, pracownikami w katedrach, seminaria naukowe, seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie. Zapewnione jest sprawne funkcjonowanie Wydziału na wszystkich poziomach i płynność procesu dydaktycznego realizowana zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tak więc udostępnione narzędzia służą realizacji pracy
organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej”. Zorganizowanie wykładów i zajęć ćwiczeniowych nie jest proste, wymaga spotkań wprowadzających, w celu ustalenia warunków przebiegu zajęć, zakresu materiału, z jakim powinni się studenci zaznajomić do zajęć, na co zwracać uwagę, aby efektywność była jak najwyższa. „Odbywam takie spotkania ze starostą roku danego kierunku studiów i starostami poszczególnych grup”. - Opowiada dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann -

 

„Angażuję studentów w tworzenie sprawnej komunikacji, uczę, w jaki sposób posługiwać się wybranym narzędziem do komunikacji, tak aby na ćwiczeniach wszyscy byli już z nimi obeznani i mogli w pełni w nich uczestniczyć. Prowadzę szereg ćwiczeń w tym semestrze. Każda grupa, przed ćwiczeniami ma wysłany materiał poglądowy, do którego w trakcie spotkania odnoszę się, omawiam, staram się zwrócić uwagę na najważniejsze elementy, najistotniejsze w rozwijaniu np.: zaplanowanych projektów, które na koniec semestru powinni złożyć studenci. Następnie z każdych ćwiczeń oczekuję udokumentowania przez nich efektów swoich prac. Taki tryb pracy nie jest łatwy i wiąże się z dodatkowym obciążeniem wynikającym z konieczności weryfikacji efektów uczenia się, sprawdzania zadanych prac. W normalnym trybie robiłabym to w trakcie zajęć (nanosiła uwagi, komentarze, ukierunkowywała pracę studentów)”. Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w UPP nie spoczął na laurach i cały czas podejmuje prace nad rozwojem metod zdalnego kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, aby sukcesywnie udostępniać nowe rozwiązania i narzędzia mające wesprzeć naukowców oraz podnieść jakość kształcenia online.

WYDZIAŁY