Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dotyczący praw autorskich na 2021 rok | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dotyczący praw autorskich na 2021 rok

Przypominam, że zgodnie z artykułem 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm) wykonywanie obowiązków służbowych nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą
o indywidualnym charakterze w myśl art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 roku poz. 1191 i 1293). W związku z powyższym wynagrodzenie nauczyciela akademickiego stanowi w całości honorarium autorskie i jest objęte 50% kosztami uzyskania przychodu bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.

Jednocześnie informuję, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zamierzają skorzystać z zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu są obowiązani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do złożenia oświadczenie określającego planowany procentowy udział prac o charakterze twórczym w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 238/2010 Senatu UPP).

 

W razie niezłożenia przez pracownika stosownych wniosków lub niedotrzymania terminów do obliczenia wysokości podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodu.Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają obowiązek złożenia „Oświadczenia – sprawozdanie pracownika” załącznik nr 2 do uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku.

 

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Roman Gornowicz

WYDZIAŁY